Medlemmer

Om oss

Cruisnettverk Nord Norge og Svalbard (CNNS) består av virksomheter som har interesser i cruisenæringen og arbeider tett sammen for å utvikle Nord Norge som cruisedestinasjon.

Nettverket har eksistert siden 2010 og representert interesser til våre medlemmer overfor cruiserederier, cruiseagenter, media, reiselivsbedrifter og andre. Nettverket er arena for dialoger og deling av kompetanse. I tillegg tilbyr vi oppgaver innen markedsføring, visningsturer og kurs.

Se forøvrig vår virksomhetsstrategi 2023-2026

Media: Håkon Daae Brensholm

Medlemmer

Visit Svalbard

Visit Nordkapp

Visit Hammerfest

North Adventure (Alta)

Visit Kirkenes

Visit Tromsø

Visit Harstad

Narvik Havn KF

Sortland Havn

Lofoten Cruise Nettverk SA

Bodø Havn

Mo I Rana Havn

Brønnøy Havn

Medlemskap

Hvem kan bli medlem

Følgende typer virksomheter og organisasjoner kan være medlem i Cruisenettverk Nord Norge og Svalbard:

 • Destinasjonsselskaper i Nord Norge
 • Havner i Nord Norge

Bli Medlem

Ta kontakt med oss for betingelser.

Medlemsfordeler

Som medlem av Crusenettverk Nord Norge og Svalbard får virksomheten følgende fordeler:

• Tilgang til medlemsmøter og workshops
• Visningsturer med rederier
• Nyttig informasjon om cruiseindustrien, statistikker
• Markedsføring ovenfor rederier og agenter
• Redusert pris på deltakelse på kurs, workshop
• Nettverk og kompetanse

FAQ

 • CNNS styringsdokument bærekraftig cruise til Nord Norge og Svalbard
 • Grønt skipsfartsprogram er et pilotprosjekt for å utvikle et veikart for bærekraftig cruisetrafikk i norske farvann. Formålet med denne piloten er å definere et veikart for miljøvennlig og bærekraftig cruisetrafikk i norske fjorder og havner, med en realistisk tidshorisont. Partnerne i denne piloten har en klar oppfatning: At man oppnår størst reduksjoner fra cruiseskipenes samlede utslipp om man i fellesskap kan finne frem til best mulige tiltak. Skipstekniske og skipsspesifikke tiltak er viktige, men de må inngå i en større helhet. Landbasert infrastruktur må også adresseres.

Her kan du lese mer om programmet –  Grønt skipfartsprogram

 • Clia: Cruise lines are at the forefront in developing responsible environmental practices, leading by example for the world’s shipping industry.

Les mer: https://cruising.org/en-gb/environmental-sustainability

Community Specific Guidelines” er et verktøy som kan benyttes til alle former for turisme i mindre samfunn (Ikke bare cruisesturisme, men altså turisme generelt), til å fungere bedre og i større overensstemmelse med både lokale myndigheters og lokalbefolkningens ønsker. Community Guidelines er det ideelle verktøy til håndtering av turisme i lokalsamfunn.

 • På en standardiserte måte deler den nødvendige Information mellom lokalsamfunn, lokale myndigheter, turister og turistoperatører.
 • På en workshop får man besluttet et utgangspunkt for hva man har av ønsker, krav og forventninger til turister/turisme (dette er lettere i mindre lokalsamfunn, og blir vanskeligere jo større lokalsamfunnet er, da det så ikke er sikkert at det er mulig at få alle berørte parter med)
 • Et stort pluss ved modellen er AECOs implementering, samt at modellen kan kopieres av andre lokalsamfunn, slik at guidelines (forhåpentlig) kommer til at sprede seg til riktig mange lokalsamfunn.
 • Ta kontakt med CNNS om du ønsker at din destinasjon skal utarbeide guidelines for din destinasjon.

CLIA is the world’s largest cruise industry trade association with representation in North and South America, Europe, Asia and Australasia.

https://cruising.org/en-gb

Cruise Norway er et markedsføringsselskap som er eid av Norske cruise havner, destinasjoner, attraksjoner og leverandører til cruise industrien i Norge.

https://cruise-norway.no

Cruise agenter har en viktig rolle i samarbeidet mellom cruiserederier og destinasjon/havn.
De viktigste er:

DMC Norway

European Cruise Service

Nordic Gateway

Ifølge nettstedet cruisemarketwatch.com er det ca. 323 konvensjonelle cruiseskip som seiler på verdens hav. Kapasiteten for disse skipene er 581 200 passasjerer.

Se mer: https://cruising.org/en-gb/cruise-lines

Rederier og brands

Carnival – 98 cruiseskip
Carnival Cruise Line – Princess Cruises – AIDA Cruises – Costa Cruises – Holland America Line – P&O Cruises – Seabourn – Cunard – Fathom

Royal Caribbean – 50 cruiseskip
Royal Caribbean – Celebrity Cruises – Silversea – Azmara Cruises

Norwegian Cruise lines – 28 cruiseskip
Norwegian – Oceania Cruises – Regent Seven Seas

Andre – 147 cruiseskip
MSC Cruises
Fred Olsen Cruise lines
Marella Cruises
Disney Cruise Line
Hurtigruten
Virgin Voyages
Celestyal Cruises
American Cruise lines
TUI Cruises
Hapag Loyd
Phoenix Reisen
Saga cruises

Ekspedisjonscruise er gjerne mindre skip som regel mellom 12 og 500 passasjerer. Svalbard er den destinasjonen i Norge som har mest besøk av ekspedisjon skip. Noen av skipene kan besøke mindre havner og destinasjoner er de konvensjonelle cruiseskipene som har søkelys på opplevelser på destinasjonen, inkludert dyreliv og andre naturopplevelser.

 • AECO (Association of Arctic Expedition Cruise Operators) er en internasjonal medlemsorganisasjon for ekspedsonsscruise operatørører som seiler I arktiske områder. Les mer: https://www.aeco.no
 • IMO is a specialized agency of the United Nations which is responsible for measures to improve the safety and security of international shipping and to prevent pollution from ships.

  https://www.imo.org/en

Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid

 •  

  Vedtak 661
  Stortinget ber regjeringen utrede strengere krav til svartvanns- og gråvannsutslipp fra cruiseskip.

  Vedtak 664
  Stortinget ber regjeringen videreutvikle programmet for grønn skipsfart til å omfatte nullutslipps- og hybridkonsepter for ulike fartøykategorier innen 2030.

  Vedtak 672
  Stortinget ber regjeringen implementere krav og reguleringer til utslipp fra cruiseskip og annen skipstrafikk i turistfjorder samt andre egnede virkemidler for å sørge for innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i skipsfarten fram mot 2030, herunder innføre krav om nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene så snart det er teknisk gjennomførbart, og senest innen 2026.

  Vedtak 673
  Stortinget ber regjeringen arbeide for en internasjonal standard, og etablere en strategi, for landstrøm og ladestrøm i de største havner og cruisehavnene i Norge innen 2025. Dette inkluderer en felles standard for klima- og miljøkrav i norske havner.

Klimaregnskap for den norske reiselivsbransjen. Rapport fra NHO Reiseliv

Konvensjonelle cruiseskip (noen ganger kalt oversjøiske cruiseskip) er større cruisefartøy, med mer enn 500 personer om bord. Disse cruisene starter ofte i Europa, seiler langs norskekysten med anløp i flere havner i Norge.

CNNS har utviklet et kurs som kan være relevant for din destinasjon. Les mer om kurset og ta kontakt for nærmere informasjon.

NHO Reiseliv er tilhenger av landstrøm for skip, og mener det skjer en positiv utvikling her. Forhåpentligvis vil flere og flere havner i Norge i løpet av få år ha fullt ut funksjonelle landstrømanlegg.


CNNS kan bidra i arbeidet med søknad.

Den nasjonale reiselivsstrategien skal bidra til økt verdiskaping og grønt skifte, med en markeds- utvikling som bidrar til å nå målene om høyere lokal verdiskaping med lavere utslipp. Regjeringen har allerede vedtatt krav om nullutslipp i verdensarvfjordene innen 2026. Strenge krav som bare gjelder i avgrensede områder kan føre til økt besøkstrykk og klimabelastning andre steder langs norskekysten. Kravet bør vurderes utvidet til alle norske cruisehavner, noe som støttes av 13 av de store norske cruisehavnene. Disse havnene har også foreslått en rekke andre tiltak, blant annet en lovhjemmel for å innføre begrensninger på maksimalt antall cruisepassasjerer og anløp per dag. Det vil bidra til å styrke håndteringsevnen lokalt, som blir en viktig premiss utviklingen framover. Det er derfor behov for å se på rammebetingelsene for cruisevirksomheten i norske farvann. Nasjonal reiselivsstrategi 2030

Rapporten diskuterer og presenterer videre en mulig utvikling av fremtidig cruiseflåte, både globalt og nasjonalt, i lys av eventuelle innvirkninger av covid-19-pandemien og fremtidig regulatorisk rammeverk, inkludert vedtatte og mulige norske særkrav til cruisetrafikken.

Les rapporten

Cruisenæringens bidrar til helårlige arbeidsplasser i langs hele kysten av Norge. verdiskapning. Cruiseundersøkelsen fra 2019 viser blant annet at gjennomsnittlig forbruk per dagsbesøk i sommer var 510 kroner blant cruisepassasjerer. I 2019 var det 3,6 millioner dagsbesøk i norske havner, fordelt på 850 000 cruisepassasjerer.

 • Cruiseundersøkelsen 2019
 • IMO: According to industry data, the cruise sector supports 1.2 million jobs and contributes US$150 billion to the global economy every year. Tourism is vitally important for Small Islands States, where it sustains millions of livelihoods and brings substantial socio-economic benefits.

Sannsynligheten for en alvorlig hendelse med cruiseskip i Norge er heldigvis ikke høy, men konsekvensene kan bli enorme når ulykken først er ute. Det er umulig å dimensjonere en beredskap som tar høyde for en verstefalls- hendelse med et cruiseskip. Skjer det en alvorlig ulykke med et stort cruise- skip, vil vi få mange skadde og omkomne. Derfor må den samlede risikoen ved cruisetrafikk reduseres. I denne utredningen belyser utvalget utfordringer, og anbefaler en rekke tiltak for å redusere denne risikoen.

Se rapporten:
Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder. Sjøsikkerhet, beredskap og redning – utfordringer og anbefalinger.